Вівторок, 16 липня 2024

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Правила

Додаток

до наказу від   29.08.2019  №    39

 

 

Правила  

обслуговування користувачів абонемента

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Ці Правила регламентують порядок здійснення користування документами з бібліотечних фондів через абонемент у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (далі – Бібліотека).

1.2. Ці Правила розроблено відповідно до ст. 21 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України від 10.04.2017 № 340), Статуту Бібліотеки, затвердженого наказом Міністерства культури України від 06.12.2016 № 1155.

 1.3. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

- бібліотечний абонемент (далі -  абонемент) – форма бібліотечного обслуговування, що передбачає видавання документів на певних умовах для користування поза межами бібліотеки;

- користувач абонемента -  особа, яка здійснює користування документами з  бібліотечних фондів через абонемент; 

- черговий бібліотекар абонемента – працівник відділу міжбібліотечного абонемента / відділу документів іноземними мовами,  який обслуговує користувача абонемента.

 1.4. Обслуговування користувачів абонемента здійснюється у приміщенні Бібліотеки за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1, к.№ 110а (2-й поверх).  Видавання документів іноземними мовами та документів з вивчення і методики викладання іноземних мов здійснюється у к. № 318 (4-й поверх, читальний зал документів іноземними мовами).

1.5. Режим обслуговування користувачів абонемента визначається режимом обслуговування користувачів Бібліотеки, що встановлюється та доводиться до відома користувачів відповідно до п.1.8.3. Правил користування Бібліотекою.

 

2. Оформлення абонемента

 

2.1. Для того, щоб стати користувачем абонемента, особі необхідно:

2.1.1. Представити постійний читацький квиток, оформлений відповідно до Правил користування Бібліотекою, та надати документ, що посвідчує особу, до якого, згідно із п. 9 «Правил реєстрації місця проживання», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, внесені відомості про постійну або тимчасову реєстрацію місця проживання особи у м. Києві.

 

2.1.2. Ознайомитися з цими Правилами та підписати зобов’язання їх дотримуватися (Додаток 1).

2.1.3. Заповнити формуляр користувача, у якому зазначити контакти для зворотного зв’язку (телефон, e-mail).

2.2. На формулярі користувача абонемента, який має тимчасову реєстрацію місця проживання у м. Києві, черговий бібліотекар абонемента проставляє кінцеву дату реєстрації, за місяць до якої видавання документів з бібліотечних фондів для користування через абонемент припиняється.

2.3. Особа, яка оформила читацький квиток, але не має реєстрації місця проживання в м. Києві, отримує документи із фондів Бібліотеки для користування в читальних залах Бібліотеки.

2.3.1. За бажанням, така особа може замовити документи з фондів Бібліотеки в бібліотеці, яка, відповідно до п. 4.1.1. Правил користування Бібліотекою, є абонентом МБА і розташована за місцем проживання особи.

 

3. Порядок користування документами через абонемент

 

3.1. Для замовлення документів із фондів Бібліотеки користувачеві абонемента необхідно чітко і розбірливо, мовою оригіналу заповнити на кожний документ бланк замовлення установленого зразка (у двох примірниках) та особисто подати замовлення черговому бібліотекарю абонемента, або скористатися безкоштовною онлайновою  послугою «Електронне замовлення документів» (ЕЗД), порядок надання якої регламентується окремими правилами.

3.2. Замовлення на документи, що зберігаються у приміщенні Бібліотеки по вул. Грушевського Михайла, 1, за умови правильного заповнення бланка замовлення, виконуються наступного робочого дня з 12:00.

3.3. Для отримання замовлених документів із фондів Бібліотеки користувач абонемента повинен пред’явити черговому бібліотекарю абонемента свій читацький квиток.

3.4. Видавання документів з основного книгосховища припиняється за 30 хв. до години, визначеної відповідним режимом роботи Бібліотеки як час завершення обслуговування користувачів. Вимоги, подані пізніше вказаного часу, виконуються наступного робочого дня.

3.5. Кожний виданий документ фіксується у формулярі користувача та підтверджується його підписом.

3.6. Одночасно користувачам абонемента видається не більше 5 документів строком до 30-ти днів.  

3.7. Строк користування документом з бібліотечних фондів може бути: 

3.7.1. Продовжений – на прохання користувача абонемента за умови відсутності попиту на документ  інших користувачів Бібліотеки. Для цього необхідно пред’явити документ з бібліотечних фондів черговому бібліотекарю абонемента. Продовження терміну користування документом за телефоном не здійснюється.

 

3.7.2. Скорочений, якщо на документ надійшла вимога користувача читального залу Бібліотеки.

3.7.3. Зменшений до 15 днів, якщо документ  належить до документів підвищеного читацького попиту /  нових надходжень документів.

3.8. Для винесення документів за межі Бібліотеки черговий бібліотекар абонемента (визначений п. 1.3 цих Правил) оформляє користувачеві абонемента перепустку, в якій зазначає  кількість та шифри виданих документів, своє прізвище та ініціали, ставить підпис.

3.9. Повернення документу засвідчується підписом чергового бібліотекаря абонемента у формулярі користувача.

3.10. Користувачам абонемента не видаються:

3.10.1. Документи, що зберігаються у Бібліотеці в одному примірнику, у т. ч., отримані відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів». 

3.10.2. Вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.

3.10.3. Продовжувані видання.

3.10.4. Довідкові видання.

3.10.5. Видання із фонду відділу рідкісних і цінних книг.

3.10.6.  Багатотомні та рідкісні і цінні видання із фонду відділу документів іноземними мовами.

3.10.7. Видання, включені до складу колекцій.

    3.10.8. Картографічні та образотворчі видання, атласи, стандарти, документи на CD-ROM, аудіо та відео носіях.

  3.11. Як виняток та за умови, що конкретний документ не віднесений до цінних документів за художнім оформленням / поліграфічним виконанням, можуть видаватися через абонемент документи з фондів Бібліотеки, зазначені у пп. 3.10.1 – 3.10.4 цих Правил, якщо це твори художньої літератури / видання для дітей.

 

4. Права та обов’язки користувачів абонемента


4.1. Користувачі абонемента мають права і обов’язки та несуть відповідальність згідно із розділом 7 Правил користування Бібліотекою.

4.2. Користувачам абонемента не дозволяється виносити із приміщення Бібліотеки документи, які не зафіксовано у формулярі користувача та у перепустці, котра дає дозвіл на винесення документів із бібліотечних фондів.

 

  

Заступник генерального директора

з питань інформаційно-бібліотечного

обслуговування користувачів                                                  Г. С. Кириченко

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил обслуговування користувачів абонемента

у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого

 

 

Зобов’язання користувача абонемента

 

Я, ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(місце реєстрації)

 

ознайомившись із Правилами обслуговування користувачів абонемента у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого 

З О Б О В’ Я З У Ю С Ь:

1. Дбайливо ставитися до документів із бібліотечних фондів, отриманих у тимчасове користування через абонемент.

2. У разі втрати документа – здійснити його заміну рівноцінним документом або відшкодувати втрату іншими способами, визначеними Бібліотекою.

3. Неухильно дотримуватися встановлених строків користування документами через абонемент.

4. Повернути документ до закінчення визначеного строку користування у разі надходження вимог користувачів читальних залах Бібліотеки.

5. На початку календарного року проходити перереєстрацію.

Я усвідомлюю, що у разі порушення мною даних зобов’язань, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого має право відмовити мені у подальшому користуванні документами з  бібліотечних фондів через абонемент та вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Дата ______________                                     Підпис  ________________