Субота, 9 грудня 2023

Новини і події

Графік роботи

Четверта п'ятниця
кожного місяця –
санітарний день
(бібліотека не обслуговує користувачів).

Електронний каталог

”Хмельниччина в роки Другої Світової війни”, Всеукраїнська науково-практична конф. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Хмельниччина в роки Другої Світової війни” : [присвяч.] 70-річчю визволення Хмельниц. обл. / [редкол.: Баженов Л. В. (голова) та ін.]. — Хмельницький : Мельник А. А., 2014. — 393 с. — У надзаг.: Хмельниц. облрада та ін. — Назва обл.: Хмельниччина в роки Другої Світової війни. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(4УКР-4ХМЕ)624я431
+ Т3(4УКР)624.9(4УКР-4ХМЕ)я431

ISBN 978-617-7094-19-6

В69161

3205955:кхн
Дзюбан, Роман Володимирович. Переміщення і втрати культурних цінностей установ м. Львова в роки Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Дзюбан Роман Володимирович; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17–18.

ББК Т3(4УКР–4ЛЬВ–2Ль)0–7л6

Р644251

:кх
Перша та друга світові війни в історії людства / [С. С. Троян та ін.; наук. ред.: С. С. Трояна]; Дипломат. акад. України при МЗС України. — Київ : НВЦ ”Пріоритети”, 2014. — 314, [1] с. — Авт. зазнач. у змісті — До 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн. — Бібліогр.наприкінці ст.

ББК Т3(0)532,02
+ Т3(0)62,02

ISBN 978-966-8809-82-8

1. Перша світова війна (1914–1918 рр.) - Історія
2. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія

Б342854

3182936:кхн
Срібна, Марія Андріївна. Український Червоний Хрест в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Срібна Марія Андріївна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17–18 та у підрядк. прим.

ББК Р11(45УКР)

Р638571

:кх
Романенко, Тетяна Василівна. Радянська цензура в засобах масової інформації Української РСР в роки Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Романенко Тетяна Василівна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2014. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14–16 та у підрядк. прим.

ББК Ч612.3(4УКР)6-7

Р638552

:кх

     

Примусові робітники з України в окупованій Європі в роки Другої світової війни : наук.-практ. конф. : (наук. пр. та матеріали) / Нац. акад. внутр. справ, Ф-т початк. та спец. підготов., Каф. гуманіт. та прав. підготов.; [редкол.: В. В. Чернєй (голова); упоряд.: Ю. В. Сокур, О. В. Шкуратенко, В. М. Щербатюк]. — Київ : НАВС, 2013. — 99 с. : іл.

ББК Т3(4УКР)624.8я43

ISBN 978-966-7254-09-4

1. Остарбайтери - Історія - 1939–1945 рр. - Збірники

А741331

3181047:кхн
Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / [авт.-упоряд.: П. П. Брицький]. — Чернівці : Технодрук, 2013. — 207 с. : іл.

ББК Т3(4УКР)624.89(4УКР337),01
+ Т3(4УКР337)624,01

ISBN 978-617-7096-01-5

1. Воєнні режими - Історія - 1939–1945 рр. - Джерела

А735815

3168023:кхн
3169225:кхн
Каліщук, Оксана Миколаївна. Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Каліщук Оксана Миколаївна; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26–30.

ББК Т3(4УКР)624
+ Т3(4ПОЛ)62

Р634995

:кх
Зубченко, Світлана Петрівна. Національна політика радянської влади в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Зубченко Світлана Петрівна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17–18 та у підрядк. прим.

ББК Т3(2)622.9-56

Р634667

:кх
Кононець, Руслан Михайлович. Організаційно-правові засади охорони тилу в умовах війни (за матеріалами Другої світової війни 1939-1945 рр.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Кононець Руслан Михайлович; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16–17.

ББК Т3(4УКР)624

Р633270

:кх
Гриневич, Владислав. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. / Гриневич Владислав. — К. ; Д. : Ліра, 2012. — 505 с. : іл., портр. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в прим.: с. 449–505 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624–72,0

ISBN 978-966-383-412-2

1. Ідеологія - Історія - 1939–1941 рр.
2. Українці - Суспільні думки - 1939–1941 рр.

В64739

3141050:кх
Шкварець, Валентин Павлович. Друга світова війна 1939–1945 рр.: український вимір / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко; [за ред. В. П. Шкварця]. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 249 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 217–225 та наприкінці розд.

ББК Т3(4УКР)624,02
+ Т3(0)62,02

ISBN 978-617-534-085-1

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія

А716196

3120018:пф
Тарнавський, Ігор Станіславович. Політика третього рейху та його союзників на окупованих українських землях в роки Другої світової війни / Тарнавський І. С.; Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. — Донецьк : Промінь, 2012. — 490 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 438–458 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.8,02
+ Т3(4НІМ)63-502,02

ISBN 978-966-2008-56-2

1. Воєнні режими - Історія - 1941–1944 рр.
2. Воєнна політика - Історія - 1941–1944 рр.

А729019

3150893:кхн
Цвілюк, Семен Антонович. Україна між Сталіним і Гітлером : тоталітар. системи в укр. історії у контексті Другої світової війни. 1939-1945 / С. А. Цвілюк. — О. : Астропринт, 2012. — 615, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 604-612 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 978-966-190-562-6

А722076

3135601:пф
Гулай, Василь Васильович. Міжтехнічна комунікаційна взаємодія у Західній Україні в роки Другої світової війни : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.05 / Гулай Василь Васильович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28–34.

ББК Т3(4УКР3)624

Р628774

:кх
Завальнюк, Олександр Михайлович. Україна в період Другої світової війни : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов. — Кам’янець-Поділ. : Оіюм, 2012. — 543 с. : табл. — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр. напочатку тем.

ББК Т3(4УКР)624,02
+ Т3(0)62,02

ISBN 966-2187-40-3

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Навчальні видання для вищої школи

А721107

3133106:пф
Мартиненко, Володимир Леонідович. Становище етнічних німців на території Лівобережної України в роки Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Мартиненко Володимир Леонідович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15–16 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР59=НІМ)624

Р627241

:кх
Патриляк, Іван Казимирович. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Іван Казимирович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30–33 та в підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.9-45

Р626952

:кх
Трегуб, Оксана Іванівна. Німецька національна ідентичність після другої світової війни: чинники динаміки, ідеологічні та культурні кордони : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.05 / Трегуб Оксана Іванівна; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15–16.

ББК Т3(4НІМ)64

Р626786

:кх
Ленартович, Олег Юрійович. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Ленартович Олег Юрійович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25–28.

ББК Т3(4УКР346)624–45

Р625166

:кх

     

Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941–1945 р.” [та ін.; редкол.: Легасова Л. В. (відп. ред.) та ін.]. — К. : Мемор. комплекс ”Нац. музей історії ВВВ 1941--1945 років”, 2011. — 798 с. : іл., табл. — Кн. в суперобкл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(4УКР)624я431
+ Т3(0)62я431

ISBN 978-966-97201-1-5

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Збірники

В64728

3140287:кх
3140288:кх
Україна в Другій світовій війні: погляд з XX ст. : іст. нариси : у 2 кн. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К. : Наук. думка, 2011-.

Детальніше...

 

ISBN 978-966-00-1063-5

Б336556-

-
Гадєєв, Олександр Васильович. Україна у Другій світовій війні (філософсько-історичний аналіз) : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Гадєєв Олександр Васильович; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 38 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31–35.

ББК Т3(4УКР)624г

Р620313

:кх
Орлова, Т. В. Жінки України у Другій світовій війні: історіографія проблеми / Орлова Т. В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. — К. : Логос, 2011. — 35, [1] с. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.9–297
+ Т3(0)62–297

ISBN 978-966-171-336-8

1. Жінки - Історія - 1939–1945 рр.
2. Друга світова війна (1939–1945 рр.)

А701863

2986898:пф
Левітас, Фелікс Львович. Друга світова війна: український вимір. — К. : Наш час, 2011. — 271, [1] с. : іл., [4] арк. фотоіл. — Бібліогр.: с. 271–272 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624я9
+ Т3(0)62я9

ISBN 978-966-1530-66-8

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Науково-популярні видання

А725370

3142877:кхн
Друга світова війна (1939-1945 рр.): сучасні погляди та інтерпретації : зб. наук. ст. учасн. Четвертих всеукр. драгоман. читань молодих істориків, Київ, 28 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. джерелознавства та спец. іст. дисциплін; [відп. ред. і упоряд.: О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, О. О. Сушко]. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — 454 с. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(0)62я431

ISBN 978-966-660-697-9

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Збірники
2. Всесвітня історія - 1939–1945 рр. - Збірники

А706709

2996569:кх
Кондратюк, Костянтин. Галичина і Волинь у роки другої світової війни (1939-1945) : навч. посіб. / Костянтин Кондратюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 159 с. : іл. — Бібліогр.: с. 139–158.

ББК Т3(4УКР)624.9–9(4УКР3),02
+ Т3(4УКР3)624,02

ISBN 978-966-613-887-6

А716635

3121109:кх
Гулай, Василь Васильович. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни / Василь Гулай; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т „Львів. політехніка“. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 458 с. : табл. — Бібліогр.: с. 402–458 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР3)624–56,02

ISBN 978-617-607-214-0

1. Міжнаціональні відносини - Історія - 1939–1945 рр.

Б336789

3119941:кх
Гриньох, Н. В. Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни) : навч. посіб. / Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха Н. Р.; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Львів : Ельґраф, 2011. — 231 с. — Бібліогр.: с. 223–231.

ББК Т3(0)0–6,02

ISBN 978-966-2662-08-5

1. Міжнародні відносини - Історія - 17–серед.20 ст. - Навчальні видання для вищої школи

А708456

3101946:кх
3123221:пф
Іржавська, Анжела Петрівна. Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов’ян у період Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Іржавська Анжела Петрівна; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16–18.

ББК Т3(4НІМ)63–49

Р619503

:кх
Ленартович, Олег Юрійович. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни / О. Ю. Ленартович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. — 410 с. — Бібліогр.: с. 365-410.

ББК Т3(4УКР346)624-45,02

ISBN 978-966-600-573-4

1. Національно-визвольні рухи - Історія - 1930–1940 рр.

А711574

3109579:кх
Шурхало, Дмитро. Міфи Другої світової війни / Дмитро Шурхало. — Львів : ПАІС, 2011. — 139 с. : іл., табл.

ББК Т3(0)62я9
+ Т3(4УКР)624я9

ISBN 978-966-1585-61-3

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Популярні видання

А706026

2994722:кх
2999652:пф
Гунчак, Тарас Григорович. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни : (зб. ст.) / Тарас Гунчак; Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”. — К. : УВС ім. Ю. Липи, 2011. — 225 с. : портр. — Бібліогр.: с. 224 та наприкінці ст.

ББК Т1(4УКР)6-1(0)62я44
+ Т3(0)62г.я44
+ Т3(4УКР)6я44

ISBN 978-966-1513-02-9

1. Історіографія - 20–21 ст.
2. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія

А705955

2994565:кх
3128009:кх
Шайкан, Валерій Олександрович. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939 – 1945 рр. : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Шайкан Валерій Олександрович; Держ. вищ. навч. закл. ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2011. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 37-42.

ББК Т3(4УКР)624

Р615020

:кх
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з теми ”Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)” навчальної дисципліни ”Історія України” : для студ. усіх напрямів підготов. всіх форм навчання / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т; [уклад. Н. О. Свинаренко]. — Х. : ХНЕУ, 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 32-34.

ББК Т3(4УКР)624,02
+ Т3(4УКР3)624-45,02

1. Національно-визвольні рухи - Історія - 1939–1945 рр. - Навчальні видання для вищої школи

Т142195

:кх

     

Україна у Другій Світовій і Великій Вітчизняній війні (1939-1945 рр.): актуальні проблеми історії : матеріали ”круглого столу” у Дніпропетр. нац. ун-ті ім. О. Гончара, 7 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара; [редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. — Д. : Герда, 2010. — 84, [1] с. — Текст укр., рос. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(4УКР)624я431

ISBN 978-966-8856-45-7

А699623

2982087:кх
Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — К. : Наук. думка, 2010-.

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — К. : Наук. думка, 2010-

Кн. 2 / [Лисенко О. Є. та ін.], 2011. — 941, [1] с. : іл., табл. — Авт. зазнач. наприкінці кн. — Бібліогр. наприкінці глав.

Б332175-2

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. : іст. нариси : у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. — К. : Наук. думка, 2010-

Кн. 1 / [А. Айсфельд та ін.], 2010. — 731, [2] с. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр. наприкінці ст.

Б332175-1

Б332175-

-
Вехвіляйнен, Оллі. Фінляндія в другій світовій війні: між Німеччиною і Росією / Оллі Вехвіляйнен; [пер.: Є. Лохіна; ред.: Л. Белей]. — К. : Темпора, 2010. — 246, [1] с. : іл., [4] арк. іл. — Кн. у суперобкл. — Бібліогр.: с. 223–240 та у прим.: с. 207–222. — Покажч.: с. 241–247.

ББК Т3(4ФІН)62,02

ISBN 978-966-8201-47-9

Б332855

2978820:кх
2988435:пф
3100379:кх
Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам’яті / Укр. ін-т нац. пам’яті; [упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець; редкол.: І. Юхновський (відп. ред.) та ін.]. — К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. — 247 с. : портр., [11] мап — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624

ISBN 978-966-2213-37-9

А700777

2984188:кх
2986529:пф
2986530:кх
3127564:кх
Друга світова війна. Воєнні дії у Європі (19 листопада 1942 – 9 травня 1945 рр.) [Мапи] : для загальноосвіт. навч. закл. / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, ДНВП „Картографія“; ред. О. Ю. Король, І. Л. Дрогушевська. — К. : Картографія, 2010. — 1 мапа (1 арк.) : кольор. — Друк на одному боці арк.

ББК Д18(4)72

ISBN 978-966-475-735-2

К-6395

2983464:кх
Симоненко, Рем Георгійович. Міжнародна обстановка непередодні Другої світової війни / Р. Г. Симоненко. — К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. — 71 с. — (Правда історії про Велику Вітчизняну війну) — Бібліогр.: с. 67-70 та у підрядк. приміт.

ББК Т3(0)61-6

ISBN 978-966-1572-01-9

1. Зовнішня політика - Історія - 1-ша пол.20 ст.

А695940

2972433:кх
Булига, Ірина Іванівна. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.11 / Булига Ірина Іванівна; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15–17.

ББК Э378

Р610919

:кх
Савенко, Андрій Вікторович. Україна в політиці іноземних держав періоду Другої світової війни (1939-1945 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Савенко Андрій Вікторович; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16–18 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-6
+ Т3(0)62

Р608523

:кх
Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів та студ., 23-24 жовт. 2009 р. / Всеукр. центр вивч. Голокосту ”Ткума” [та ін.; редкол.: П. В. Білоус та ін.]. — Д. : Центр ”Ткума”, 2010. — 411 с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(4УКР9=ЄВР)6-49я431
+ Т3(4УКР)6-56я431

ISBN 978-966-1696-30-2

1. Голокост - Історія - 20 ст. - Збірники
2. Міжнаціональні відносини - Історія - 20 ст. - Збірники

А700187

2983352:кх
Хаджирадєва, Вікторія Панасівна. Бессарабія напередодні та в роки Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Хаджирадєва Вікторія Панасівна; Держ. вищ. навч. закл. „Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди“. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17–18.

ББК Т3(4УКР7)6
+ Т3(4МОЛ)6

Р613166

:кх
Грідіна, Ірина Миколаївна. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Грідіна Ірина Миколаївна; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32-36 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624

Р612303

:кх
Шайкан, Валерій Олександрович. Ідеологічні аспекти підготовки до Другої світової війни / Шайкан Валерій Олександрович; [голов. ред. Лисенко О. Є.]. — Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2010. — 67 с. — Бібліогр.: с. 61–66.

ББК Т3(0)61–728,02
+ Т3(0)621,02

ISBN 978-966-2311-34-1

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Підготовка - Історія
2. Ідеологія - Історія - 1-ша пол.20 ст.

А697866

2978076:кх
Грідіна, Ірина Миколаївна. Духовне життя населення України в роки Другої світової війни (1939-1945рр.) / Грідіна І. М.; Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. — Донецьк : ДонНУ, 2010. — 418 с. : іл., табл. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-7,02

ISBN 978-966-639-473-1

1. Духовне життя - Історія - 1939–1945 рр.

А697538

2977526:кх
Патриляк, Іван Казимирович. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. — К. ; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. — 590 с. — Бібліогр.: с. 563–590.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 978-966-2213-31-7

Б332588

2974666:кх
2974667:пф
2974668:кх
3127567:кх
Шайкан, Валерій. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939 -1945 рр. / Валерій Шайкан; відп. ред. О. Є. Лисенко. — Кривий Ріг : [б. в.], 2010. — 436 с. : іл. — Бібліогр.: с. 305-372.

ББК Т3(4УКР)624-45,02
+ Т3(4УКР)624-56,02

1. Національно-визвольні рухи - Історія - 1939–1945 рр.
2. Національна ідеологія - Історія - 1939–1945 рр.

А695314

2972284:кх
2974674:кх
3121342:кх
Мамроцька, Оксана Аркадіївна. Жінки України в роки Другої світової війни: історіографія : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Мамроцька Оксана Аркадіївна; Держ. вищ. навч. закл. ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16–17 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.74

Р609446

:кх
Карпухіна, Тетяна Олександрівна. Відносини між українцями і поляками на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Карпухіна Тетяна Олександрівна; Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17–18 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624
+ Т3(4ПОЛ)62

Р609313

:кх
Березовський, Віктор Лукич. Зібрані твори про Другу світову війну : поезії : у 2 т. / Віктор Березовський. — О. : М. П. Черкасов, 2010.

Березовський, Віктор Лукич. Зібрані твори про Другу світову війну : поезії : у 2 т. / Віктор Березовський. — О. : М. П. Черкасов, 2010

Т. 1, 2010. — 253 с.

А694237-1

Березовський, Віктор Лукич. Зібрані твори про Другу світову війну : поезії : у 2 т. / Віктор Березовський. — О. : М. П. Черкасов, 2010

Т. 2, 2010. — 177 с.

А694237-2

 

А694237-

-

Україна і український народ у Другій світовій війні : дискусії [в Укр. ін-ті нац. пам’яті] / Укр. ін-т нац. пам’яті; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. — К. : Вид-во О. Теліги, 2009-.

Детальніше...

А691933-

-
Друга світова війна: уроки історії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; [редкол.: Карасевич А. О. та ін.]. — Умань : ПП Жовтий, 2009. — 288 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(0)62я43
+ Т3(2)622я43

ISBN 978-617-525-004-4

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Збірники
2. Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) - Історія - Збірники

А690448

2959203:кх
Історико-патріотична участь українського народу у Великій Вітчизняній та у Другій світовій війнах 1941-1945 років : виступи учасн. ”круглого столу”. Матеріали, присвяч. 65-й річниці визволення України та Великої Перемоги над нім.-фашист. загарбниками, надісл. до ком. по орг. ”круглого столу” / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Орг. ветеранів України, Нац. авіац. ун-т України; [редкол.: Калугін П. М., Рижкова Р. В., Кузнєцова О. В.]. — К. : Конус-Ю, 2009. — 55 с. : іл.

ББК Т3(4УКР)624я431
+ Т3(2)622я431
+ Т3(0)62я431

ISBN 978-966-2250-02-2

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Збірники
2. Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) - Історія - Збірники

Б333305

2982017:кх
2982843:пф
Доценко, Олена Г. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) : навч. посіб. / Олена Доценко; [наук. ред. Клімаш А. І.]; Київ. міжнар. ун-т. — К. : КиМУ, 2009. — 55 с. — Бібліогр.: с. 53-54 та в кінці тем.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 978-966-8299-47-6

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія - Навчальні видання для вищої школи

А686266

2950448:кх
Михайлуца, Микола Іванович. Православна церква на Півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Михайлуца Микола Іванович; Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”. — К., 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32-37 та у підрядк. прим.

ББК Э372.27

Р602811

:кх
Денисюк, Марія Юріївна. Мемуарні твори як джерело до вивчення українського національного руху в час та після Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Денисюк Марія Юріївна; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17-18.

ББК Т3(4УКР)62-45,013
+ Т211(4УКР)

Р604421

:кх
Гедз, Віталій Анатолійович. Газети ”Українське Слово” та ”Нове Українське Слово” як джерело з історії України періоду Другої світової війни (жовтень 1941 – вересень 1943 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Гедз Віталій Анатолійович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624,014
+ Ч612.4(4УКР)71

Р605061

:кх
Жиряков, Олександр Юрійович. Імперський напрям пострадянської російської історіографії Другої світової війни : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Жиряков Олександр Юрійович; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2009. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та у підрядк. прим.

ББК Т1(4РОС)64

Р606017

:кх
Сергійчук, Володимир. Трагедія Волині : Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / Володимир Сергійчук; Укр. ін-т нац. пам’яті. — К. : Сергійчук М. І., 2009. — 200 с. — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр. в тексті. — Текст укр., рос.

ББК Т3(4УКР346)624–68
+ Т3(4УКР)624–64(4ПОЛ)
+ Т3(4ПОЛ)62–64(4УКР)

ISBN 978-966-2911-29-9

1. Міжнаціональні конфлікти - Історія - 1939–1947 рр.
2. Відносини українсько-польські - Історія - 1939–1947 рр.

А691859

2962577:кх
2991728:кх
Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Н.-д. лаб. «Іст. краєзнав. Уманщини»; [редкол.: Кузнець Т. В. (голова) та ін.]. — Умань : Жовтий, 2009. — 237 с. : іл., табл. — Бібліогр. в тексті.

ББК Т3(4УКР–4ЧЕК)624,013
+ Т3(4УКР)624,013

ISBN 978-617-525-019-8

1. Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) - Історія

Б331819

2969058:кх

     

Коваль, Михайло Володимирович. З неба – в бій : повітряно-десантні війська збройних сил різних країн у другій світовій війні та локальних конфліктах : іст. нарис / Михайло Коваль.— Вид. 2-е, допов. — Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. — 211 с. : іл., портр., мапи.

ББК Ц515(0)-1
+ Т3(0)6-54,02

ISBN 978-966-2917-56-7

А673506

2924857:кх
Друга Світова війна. Воєнні дії в Європі (червень1941- листопад 1942 рр.) [Мапи] : для загальноосвіт. навч. закл. / ДНВП ”Картографія”; ред. О. Ю Король. — К. : Картографія : Укргеодезкартографія, 2008. — 1 мапа (1 арк.) : кольор. — Мапа з одного боку арк.

ББК Д18(4)729–22

ISBN 978-966-670-312-9

К-7217

3169600:кх
Михайлуца, Микола Іванович. Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945) / Микола Михайлуца; відп. ред. О. Є. Лисенко. — О. : ВМВ, 2008. — 388 с. : табл — До 1020-річчя Хрещення Русі-України. — Бібліогр.: с. 339-350 та наприкінці розд.

ББК Э372.09(4УКР7)-36,0

ISBN 966-413-075-9

А676843

2931332:кх
Куницький, Михайло Петрович. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Куницький Михайло Петрович; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.

ББК Т3(2)63

Р598841

:кх

     

Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та ін.; [редкол.: В.Р.Нахманович (відп. ред.) та ін.]. — К. : Зовнішторгвидав, 2007. — 413, [1] с. : табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. у підрядк. прим.
Зміст...

ББК Т3(0)62я431
+ Т3(4УКР)624я431

ISBN 966-8274-12-1

А673293

2924574:кх
2936008:кх
Гомін долі : укр. нац. життя Полтавщини в часи Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Полтав. обл. від-ня, Т-ва зв’язків з українцями за межами України; [за ред. В. Я. Ревегука; упоряд. В. М. Кошова]. — Полтава : Сімон, 2007. — 99 с. : іл. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР-4ПОЛ)624,013

ISBN 978-966-2979-03-9

А677657

2932923:кх
2936925:кх
Трубайчук, Анатолій Фотійович. Дипломатична історія Другої світової війни : курс лекцій / Анатолій Трубайчук; Асоц. істориків «Істина». — К. : Асоц. «Істина», 2007. — 200 c. : іл. — Імен. покажч.: с. 164-168. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(0)62-6я7-2
+ Х513.129(4УКР)

ISBN 966-577-115-X

А674691

2927177:пф
Гриневич, Владислав Анатолійович. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) / В.А.Гриневич; [відп. ред. С.В.Кульчицький]; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. — К., 2007. — 519, [2] с. — Бібліогр. наприкінці розд.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 978-966-02-4486-5

А669788

2915532:кх
2925119:кх

     

Іваненко, Валентин Васильович. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології / В.В.Іваненко, В.К.Якунін. — Д. : АРТ-ПРЕС, 2006. — 423 с. — Кн. в суперобкл. — Бібліогр.: с. 160-172. — Покажч.: с. 403-422.

ББК Т3(4УКР)624-45

ISBN 966-348-085-8

А662421

2902283:кх
2904223:кх
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) в художньо-історичних образах : Хрестоматія для вчителя / Ніжин. держ. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад.: Крапив’янський С.М., Мартиненко В.В. — Ніжин, 2006. — 249 с. — Бібліогр.: с. 246-248 і в тексті.

ББК Т3(0)62я7-3

А659078

2893184:кх
Макарчук, Володимир Степанович. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.): історико-правове дослідження : Автореф. дис… д-ра юрид. наук : 12.00.01 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 35 с.

ББК Т3(4УКР3)624

Р585226

:кх
Суровцев, Олег Андрійович. Голокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни : Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 c.

ББК Т3(4УКР339=ЄВР)624

Р584712

:кх
Ходанович, Олексій Леонідович. Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни : Автореф. дис… канд. іст. наук : 20.02.22 / Нац. акад. оборони України. — К., 2006. — 19 с.

ББК Т3(4УКР)624

Р583072

:кх
Шишкін, Іван Геннадійович. Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої світової війни : Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 20 c.

ББК Т3(4УКР)624
+ Т3(4ПОЛ)6

Р579605

:кх

     

У пам’яті нащадків : Ілюстр. зб., присвяч. увічненню пам’яті жертв Другої світової та локал. війн XX ст. : Запоріз. обл. / [Голов. ред. і упоряд. Сльота В.П.]. — Запоріжжя : Дике Поле, 2005. — 247 с. : іл. — До 60-річчя Перемоги у ВВВ 1941-1945 рр.

ББК Т3(2)622л6я6
+ Т3(4УКР-4ЗАП)624л6я6

ISBN 966-8132-29-7

В54907

2864418:кх
Чорномаз, Богдан Данилович. Національно-патріотичне підпілля Уманщини у Другій світовій війні (військово-політичний аспект) : Автореф. дис… канд. іст. наук : 20.02.22 / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2005. — 22 с.

ББК Т3(4УКР)624.52(4УКР-4ЧЕК)

Р576799

:кх
Друга світова війна і доля народів України : Матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 23-24 черв. 2005 р. / [Редкол.: І.Ф.Курас (співголова) та ін.]. — К. : Сфера, 2005. — 218 с. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-56я43

ISBN 966-8782-12-7

А658671

2893270:кх
Україна і Друга світова війна : Кінолітопис : [Довідник] : Анотов. каталог кіножурн., докум. фільмів, кіносюжетів, спецвип. (1939-1945) / Держ. ком. архівів України; Центр. держ. кінофофоноархів України ім. С.Пшеничного; [Упоряд. Т.Ємельянова; Ред. Л.Васько]. — К., 2005. — 181 с., [8] арк. іл. — Бібліогр.: с. 180-181. — Покажч.: с. 151-181.

ББК Т3(4УКР)624я134.7
+ Т3(0)62я134.7

ISBN 966-8225-13-9

В55708

2884221:кх
3135918:вдіо
«Друга світова війна і доля народів України», Всеукр. наук. конф. Всеукраїнська наукова конференція «Друга світова війна і доля народів України» : Тез. доп. / [Редкол.: В.М.Воронін та ін.]. — К. : Сфера, 2005. — 75 с. — У надзаг.: Укр. центр. вивч. історії Голокосту та ін. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(0)62я431
+ Т3(4УКР)62я431

А650686

2871870:кх
Початок другої світовоі війни в Європі (вересень 1939 – червень 1941рр.) [Мапи] : для загальноосвіт. навч. закл. / ДНВП ”Картографія”; ред. О. Ю. Король. — К. : Картографія : Укргеодезкартографія, 2005. — 1 мапа (1 арк.) : кольор. — Мапа з одного боку арк.

ББК Д18(4)729–22

ISBN 978-966-670-316-7

К-7219

3169605:кх
Фостій, Іван Петрович. Північна Буковина і Хортиця в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) : Автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 c.

ББК Т3(4УКР33)624

Р578822

:кх
Чернега, Петро Макарович. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939-1945 : Автореф. дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 40 с.

ББК Т3(4УКР)624-2

Р576456

:кх
Головко, Микола Леонтійович. Суспільно-політичні організації та рухи України в період другої світової війни. 1939-1945 рр. : Автореф. дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 45 с.

ББК Т3(4УКР)624-4

Р573689

:кх
Литвин, Володимир Михайлович. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) / [Відп. ред. В.А.Смолій]. — К. : Вид. дім «Лі-Терра», 2004. — 460, [3] с. : іл. — Бібліогр. в приміт. наприкінці розд.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 966-96137-2-8

А660980

2980439:кх
2898944:кх
2898945:кх
Кучер, Володимир Іванович. Україна в другій світовій війні (1939-1945) : Посіб. для вчителя / В.І.Кучер, П.М.Чернега; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. — К. : Генеза, 2004. — 270, [1] с. — Бібліогр.: с. 268-269.

ББК Т3(0)62я721
+ Т3(4УКР)624я721

ISBN 966-504-274-2

Б318861

2855348:пф
Україна в Другій світовій війні: бачення через роки : Матеріали Всеукр. конф., присвяч. 60-річчю визволення України і Перемоги над фашизмом, м. Бердянськ, 30-31 берез. 2004 р. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України і др.; [Редкол.: Войцехівський Ю.В. та ін.]. — Запоріжжя : Просвіта, 2004. — 122 с. — Бібліогр. наприкінці ст.

ББК Т3(4УКР)624я431

ISBN 966-653-133-X

А640164

2848120:кх
Друга світова війна (1939-1945 рр.) в художньо-історичних образах : Хрестоматія для вчителя / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад. Крапив’янський С.М., Мартиненко В.В.; [Відп. ред. Моціяка П.П.]. — Ніжин, 2004. — 266 с. — Бібліогр.: с. 262-265 та у тексті.

ББК Ш43(0){6}”XX ст.”*3*26я7-3

А636801

2834239:кх
60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 жовт. 2004 р. / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова; [Уклад.: І.І.Дробот та ін.]. — К., 2004. — 318 с. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст.

ББК Т3(4УКР)624я43
+ Т3(2)622я43

ISBN 966-660-231-8

В55853

2886908:кх
Чернега, Петро Макарович. Вклад робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни (1939-1945) / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 426, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 339-399.

ББК Т3(4УКР)624-284

ISBN 966-660-197-4

А653742

2877078:кх
2879988:кх
Головко, Микола Л. Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія / Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України. — К. : Олан, 2004. — 111 с. — Бібліогр.: с. 99-110 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-4г
+ Ф79(4УКР)г

ISBN 966-7984-12-5

А646348

2863093:кх
2888252:кх
2891680:кх
Головко, Микола Леонтійович. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. — К., 2004. — 703 с. — Бібліогр.: с. 647-701 і в підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-4,02

ISBN 966-95837-1-3

Б319614

2860963:кх
2862424:пф
2892032:кх
Україна – Польща: важкі питання / Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, Світ. союз вояків Армії крайової. — Луцьк : ВМА «Терен»,.-. Т. 9 : Матеріали IX і X міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 6-10 листопада 2001 p. / [Пер. з пол.: Ю.Васейко та ін.; Наук. ред. М.Кучерепа], 2004. — 494 c. : табл. — Бібліогр. наприкінці ст. — Покажч.: с. 454-478.

ББК Т3(4УКР)624-64(4ПОЛ)я431
+ Т3(4ПОЛ)62-64(4УКР)я431

ISBN 966-8575-21-0

М1877-9

2859800:кх
Потильчак, Олександр Валентинович. Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні. — К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2004. — 53 с. : табл. — Бібліогр.: с. 42-43 та у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.8

ISBN 966-660-169-3

А641768

2849541:кх
Ковалюк, Роман. Під трьома окупаціями : Кам’янеччина в Другій світовій війні / НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича. — Львів, 2002. — 147, [1] с. — Бібліогр.: с. 133-138. — Покажч.: с. 138-147.

ББК Т3(4УКР-4ЛЬВ)624,02

ISBN 966-02-2634-9

А630242

2829009:кх
Яким, С. С. Західні землі України в Другій світовій війні: військово-історичний аспект (1939-1944 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 20.02.22 / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Ін-т гуманіт. і соц. наук. — Львів, 2002. — 19 с.

ББК Т3(4УКР3)624

Р559234

:кх
Стародубець, Г. М. ОУН (б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (1941-1943 рр.) : [Навч. посіб.]. — Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. — 141, [2] с. — Бібліогр.: с. 130-142.

ББК Т3(4УКР)624-45,02

ISBN 966-562-570-5

А618820

2794180:кх
Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на території України : Зб. док. / Укр. НДІ арх. справи та документознавства та ін.; Упоряд. В.Левикін. — К., 2002. — 100, [2] с. : табл. — (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки - Некрополістика в Україні / [Редкол.: Христова H.М. (голов. ред.) та ін.]; Вип.62 &specsimvol&Вип.2(7)) — Бібліогр. в кінці док.

ББК Т3(4УКР9=НІМ)624.8,011

ISBN 966-02-2359-5

А614294

2784907:кх
Козлітін, В. Д. Друга світова війна, 1939-1945 рр. : Навч. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х. : РА, 2001. — 335 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 329-332.

ББК Т3(0)62,02

ISBN 966-7012-29-8

А611069

2782288:кх
2786678:пф
Ільюшин, І. І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні / [Відпов. ред. С.В.Кульчицький]. — К. : [Ін-т історії України НАН України], 2001. — 287, [2] с. — Бібліогр. в приміт.: с. 265-287.

ББК Т3(4УКР)62-45
+ Т3(4ПОЛ)6-64(4УКР)

ISBN 966-02-2192-4

А611229

2782483:кх
2815535:кх
Стародубець, Г. М. Місце і роль ОУН (б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки другої світової війни (кінець 1940-серпень 1943 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

ББК Т3(4УКР)62

Р556316

:кх
Свідерська, Н. Ю. Українське питання в політиці держав Європи напередодні другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича. Ін-т наордознав. — Львів, 2001. — 20 с.

ББК Т3(4)62

Р555424

:кх
Дацків, І. Б. Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

ББК Т3(4УКР)624-7

Р552931

:кх
Грідіна, І. М. Православна церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945рр.: людський вимір : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.

ББК Э372.27

Р552025

:кх

     

Україна в Другій світовій війні у документах : Зб. нім. арх. матеріалів (1944-1945) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка та ін. — Львів, 1997-. Т. 4 : Т. 4 / Зібрав і впоряд. В.Косик; [Пер. з нім.: В.Лопушанський та ін.], 2000. — 367 с. — На обкл. упоряд. зазнач. як авт. — Покажч.: с. 358-363.

ББК Т3(4УКР)624,01

ISBN 966-02-1848-6

А580867-4

2783454:кх
Король, В. Ю. Україна в період другої світової війни (1943-1945 рр.) : Текст лекції для студ. істор. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 54, [1] с. — Бібліогр.: с. 52-54.

ББК Т3(4УКР)624,02

А628143

2812730:кх
Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : Зб. матеріалів загальноукр. наук. конф. 24-25 жовт. 2000 р. / Криворіз. техн. ун-т. Каф. історії України; [Редкол.: Стецкевич В.В. (відп. ред.) та ін.]. — Кривий Ріг : Мінерал, 2000. — 191 с. — Бібліогр. в кінці ст.
Зміст...

ББК Т3(4УКР)624я43

ISBN 5-7763-1853-X

А612386

2783167:кх
Ільюшин, І. І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни : (В світлі Польських док.) / І.І. Ільюшин; НАН України. Ін-т історії України; [Відпов. ред. С.В.Кульчицький]. — К. : Б. в., 2000. — 197 с.

ББК Т3(4УКР)624-45
+ Т3(4ПОЛ)62-64(4УКР)

ISBN 966-02-1875-3

А606649

2769440:кх
Міненко, Т. Православна церква в Україні під час другої світової війни 1939-1945 (Волинський період) / Т. Міненко. — Львів : Накладом Колегії св. Андрія Вид. Фонду П.Ігнаш, 2000-. Т. 1 : Т. 1, 2000. — 391 с. : іл., табл., мапи, портр. — Бібліогр. в кінці розд.

ББК Э372.27-362.4

ISBN 0-919927-37-8

А603219-1

2767518:кх
2836785:кх
2836786:кх
Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни : Анот. перелік док. і матеріалів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського та ін.; Упоряд. Д.Мєшков; [Вступ. ст.: М.Дубник, Д.Мєшков; Відп. ред. Г.Боряк]. — К., 2000. — 75 с. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика - Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї; Вип.242 &specsimvol&Вип.3) — На обкл. назва: Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки.

ББК Я19:Т3(4УКР-4ДНІ)624-7л60
+ Т3(4УКР-4ДНІ)624-7л60я1

ISBN 966-02-1194-5

А601929

2766345:кх
Україна в Другій світовій війні у документах : Зб. нім. арх. матеріалів (1942-1943) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка та ін. — Львів, 1997-. Т. 3 : Т. 3 / Зібрав і впоряд. В.Косик; [Пер. з нім.: Лопушанський В. та ін.], 1999. — 382 с. — На обкл. упоряд. зазнач. як авт. — Покажч.: с. 369-375. — Бібліогр.: с. 377-378.

ББК Т3(4УКР)624,011

ISBN 966-02-1309-3

А580867-3

2758379:кх
2762909:кх
2762861:кх
Коваль, М. В. Друга світова війна і Україна (1939-1945 рр.) : Історіософ. нотатки / М.В. Коваль; НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: С.В.Кульчицький (голов. ред.) та ін. — К., 1999. — 75, [1] с., включ. обкл. — (Історичні зошити).

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 966-02-1080-9

А598752

2758085:пф
Коваль, М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М.В. Коваль; [Заг. ред. В.А.Смолія]. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 1999. — 335 с. : іл. — (Україна крізь віки; Т.12) — Кн. в суперобкл. — Авт. на обкл. не зазначений. — Бібліогр.: с. 333-334.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 966-7217-51-5

А596832

2756234:пф
2771317:кх
2787817:кх
2796968:кх
2796988:кх
Україна – Польща: важкі питання : Матеріали IV міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни», Варшава, 8-10 жовт. 1998 p. — Tyrsa : Об-ня українців у Польщі, 1999. Т. 4 : Т. 4 / [Пер. з пол. А.Каращук; Відп. ред. М.Кучерепа], 1999. — 348 c. — Бібліогр. в кінці ст. — Покажч.: с. 326-337.
Зміст...

ББК Т3(4ПОЛ9=УКР)62-6

ISBN 83-912091-1-3

М1877-4

2744273:кх
Кочерга, Л. К. Підготовка і бойова діяльність радянських військ ППО на території України в роки Другої світової війни 1939-1945 рр. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 20.02.22 / Л.К. Кочерга; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 1999. — 32 с.

ББК Ц35(2)62

Р538641

:кх
Вєтров, І. Г. Економічна експансія «третього рейху» та промисловість України в роки Другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / І.Г. Вєтров; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1999. — 22 с.

ББК Т3(4УКР)624-2

Р537483

:кх
Україна в Другій світовій війні у документах : Зб. нім. арх. матеріалів (1941-1942) / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка та ін. — Львів, 1997-. Т. 2 : Т. 2 / Зібрав і впоряд. В.Косик; [Пер. з нім.: Мельник В. та ін.], 1998. — 383 с. — На обкл. упоряд. зазнач. як авт. — Кн. в суперобкл. — Покажч.: с. 374-380.

ББК Т3(4УКР)624,01

ISBN 966-02-0744-1

А580867-2

2752371:кх
Дробот, І. І. Україна в другій світовій війні : Навч. посібник / Дробот І.І., Кучер В.І., Чернега П.М.; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України та ін. — К., 1998. — 121, [1] с. — Бібліогр.: с. 120-121.

ББК Т3(4УКР)624я7

ISBN 966-597-027-5

А589867

2739962:кх
2761915:кх
2762089:пф
Український народ у другій світовій війні : Навч. посібник / Дробот І.І., Кучер В.І., Слюсаренко А.Г., Чернега П.М.; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К. : Школяр, 1998. — 237, [1] с. : іл., портр.

ББК Т3(4УКР)624я7

ISBN 966-7201-15-5

А589304

2739313:кх
2761374:кх
Верига, Василь. Дорогами Другої Світової війни : Леґенди про участь українців у здушуванні варшав. повстання в 1944 р. та про Укр. Дивізію «Галичина».— [3-е вид., допов.]. — Торонто : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. — 346 с. : іл. — (Publication / Канад. наук. т-во ім. Шевченка; Ч.21) — Текст укр., англ. — Бібліогр.: с. 326-334, в кінці ст. та у підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 335-343.

ББК Т3(4ПОЛ)62-411
+ Т3(4УКР331)624-54

1. Повстання - Історія - 1944 р.
2. Військові формування - Історія - 1944 р.

А659911

2893537:кх
Українські землі в роки другої світової війни : Наук.-метод. зб. матеріалів конф. (Ужгород, 19 груд. 1997 р.) / Каф. історії України ужгор. держ. ун-ту та ін.; [Упоряд.: В.Мельник, Р.Офіцинський; Редкол.: М.Гаврилешко та ін.]. — Ужгород, 1998. — 207 с. — Бібліогр. в кінці ст.
Зміст...

ББК Т3(4УКР)624я431

ISBN 966-7242-38-2

А592410

2752203:кх
Операція «Френтік» : З історії бойової співдружності військово-повітряних сил СРСР і США, цив. населення України в роки другої світової війни : Зб. докуметнві і матеріалів / Ін-т історії України та ін.; [Авт. вступ. ст. П.Т.Тронько; Упоряд.: Бажан О.Г. та ін.]. — К. : Рід. край, 1998. — 484, [1] с., [24] арк. фотоіл. — Бібліогр. в підряд. приміт. — Покажч.: с. 305-318.

ББК Т3(4УКР)624г
+ Т3(2)622.43,01
+ Т3(7СПО)62-68,01
+ Ц35(0)622-65

ISBN 966-581

А591415

2751322:кх
2763197:кх
Потильчак, О. В. Трудові ресурси радянських військовополонених та «остарбайтерів» з України у нацистській військовій економіці в роки Другої світової війни / О.В. Потильчак. — К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. — 49 с. : табл. — Бібліогр.: с. 41-48 та в підряд. приміт.

ББК Т3(4УКР)624.82
+ Т3(4НІМ)63-2

ISBN 966-7436-37-3

Б305652

2750956:кх
Вегеш, М. М. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.02 / М.М. Вегеш; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1998. — 30 с.

ББК Т3(4УКР333)62-6

Р536425

:кх

     

Україна в Другій світовій війні у документах : Зб. нім. архів. матеріалів. — Львів, 1997-. Т. 1 : Т. 1 / Зібрав і впоряд. В.Косик; [Пер. з нім.: В.Кам’янець та ін.], 1997. — 382 с.

ББК Т3(4УКР)624,01

ISBN 5-7702-1029-X

А580867-1

2728015:кх
2728554:кх
2722668:кх
2737389:кх
2740063:кх
2734856:кх
Левітас, Ф. Євреї України в роки другої світової війни / Ф. Левітас. — К. : Вирій, 1997. — 271, [1] с. : іл. — Бібліогр. в підряд. приміт.

ББК Т3(4УКР9=ЄВР)624,02
+ Т3(0)628,02

ISBN 966-7295-00-1

А581914

2735373:кх
2745670:кх
2741222:кх
Вронська, Т. В. Українські громади зарубіжжя в роки Другої світової війни: акції допомоги народу України / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко; НАН України. Ін-т історії України. — К., 1997. — 96, [1] с. — (Історичні зошити) — Бібліогр.: с. 91-96.

ББК Т3(09=УКР)62-2,02

ISBN 5-7702-10-90-7

А582341

2728766:кх
2745083:кх
Бібліотечні фонди Харкова в роки Другої світової війни : архіви, бібліотеки, музеї / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка та ін. — К.,.-. — (Повернуті імена) Вип. 2 : Вип. 2 / [Упоряд.: І.Я.Лосієвський та ін.; Редкол.: І.О.Блохіна та ін.], 1997. — 101, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-29.

ББК Ч733(4УКР-4ХАР)622-042

ISBN 5-7702-1140-7

А582416-2

2949556:кх
2720983:кх
2739472:кх
2748073:кх
2748074:кх
Муковський, І. Т. Звитяга і жертовність : Українці на фронтах другої світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; За ред. В.Д.Конашевича. — К. : Пошук.-вид. агентство «Кн. пам’яті України», 1997. — 567 с. : іл. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624.78

ISBN 5-88500-041-7

А579237

2726496:кх
2745624:кх
2749339:кх
Левітас, Ф. Л. Євреї України в роки другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.05 / Ф.Л. Левітас; НАН України. Ін-т нац. відносин і політології. — К., 1997. — 33 с.

ББК Т3(4УКР9=ЄВР)624

Р532544

:кх
Бондаренко, К. П. Діяльність організації українських націоналістів напередодні і під час Другої світової війни (1938-1945): політичний та військовий аспекти : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 20.02.22 / К.П. Бондаренко; Держ. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 1997. — 24 с.

ББК Т3(4УКР)624

Р530495

:кх
Леонтьєва, Л. Є. Історія використання психологічних операцій Німеччиною та Радянським Союзом в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 20.02.22 / Л.Є. Леонтьєва; Держ. ун-т «Львів. політехніка». Ін-т гуманіт. освіти. — Львів, 1997. — 23 с.

ББК Ц35(0)

Р530936

:кх
Довганич, О. Д. Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.01 / О.Д. Довганич; Ужгор. держ. ун-т. — Ужгород, 1997. — 72 с.

ББК Т3(4УКР33)62

Р530417

:кх
Гапоненко, І. С. Закарпаття в європейській політиці напередодні та в період Другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / І.С. Гапоненко; Ужгор. держ. ун-т. — Ужгород, 1997. — 28 с.

ББК Т3(4УКР33)61

Р530410

:кх

Друга світова війна і Україна : Матеріали наук. конф., 27-28 квітня 1995р. : [Збірник] / НАН України. Ін-т історії України; [Відп. ред. Коваль М.В.]. — К., 1996. — 252, [1] с. — Бібліогр. в кінці ст. — Авт. покажч.: с. 248-250.
Зміст...

ББК Т3(0)62я431
+ Т3(4УКР)624я431

ISBN 5-7702-1152-2

А577368

2725427:кх
2717114:кх
2798537:кх
Кот, С. Волинський краєзнавчий музей : [Документи] / С. Кот, О. Ошуркевич; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського та ін. — Бремен : Українознавство, 1996. — (Проблеми едиційної та камеральної археографії; Вип.23) Вип. 1 : Вип. 1 / [Відп. ред. Г.Боряк], 1996. — 75 с. : табл. — Авт. на обкл. не зазн. — Бібліогр. у підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)624-7л60

ISBN 5-7702-1140-7

А583828

2735199:кх
Феденко, С. І. Розлука : Спогади з Другої світової війни / С.І. Феденко; [Ред. Л.Лупій]. — К. : Смолоскип, 1996. — 535, [11] с. : іл., портр. — Кн. в суперобкл.

ББК Т3(0)62,013
+ Т3(4УКР)624,013

ISBN 1-889240-05-2

А584354

2694923:кх
2717106:кх
Ткаченко, М. І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / М.І. Ткаченко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1996. — 23 с.

ББК Т3(4УКР)624л6

Р525412

:кх
Брусиловська, О. І. Політика США щодо Східної Європи після другої світової війни : Аналіз концепцій сучасної американської політології : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.04. / О.І. Брусиловська; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса, 1996. — 24 с.

ББК Т3(7СПО)6

Р525079

:кх

     

Брицький, П. П. Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр.) / П.П. Брицький; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича; [Ред. Т.О.Головіна]. — Чернівці : Б. в., 1995. — 114 с. — Бібліогр. в кінці розд. — Імен. покажч.: с. 111-113.

ББК Т3(4УКР)624,02

Б302521

2713429:кх
Україна у другій світовій війні: уроки історії та сучасність : Матеріали міжнар. наук. конф. (27-28 жовтня 1994 р.) / НАН Ін-т історії України; [Ред. М.В.Коваль]. — К., 1995. — 281, [1] с. — Бібліогр. в кінці ст.
Зміст...

ББК Т3(4УКР)624я431

ISBN 5-7702-0980-1

А568406

2679091:кх
Ціною власного життя : Книга Пам’яті : 50-річчю визволення України від фашистських загарбників, 50-річчю Перемоги в Другій світовій війні присвячується / [Упоряд. та ред. К.Кіндрат]. — Рівне : Держ. ред.-вид. підприємство, 1995. — 206 с. : іл., портр.

ББК Т3(4УКР)624,02

ISBN 5-7707-7870-9

А567988

2678458:кх
50-річчя перемоги над фашизмом. Україна і друга світова війна : Матеріали на допомогу викладачам та вчителям / Ін-т систем. досліджень освіти; [Авт.-уклад.: В.І.Кучер, П.М.Чернега; Ред. І.О.Соломарський]. — К., 1995. — 67, [1] с. — Бібліогр.: с. 66-67.

ББК Ч426.637

А572599

2689247:кх
Трубайчук, А. Ф. XX століття : Історія, економіка, політика, ідеологія / А.Ф. Трубайчук; Ін-т систем. досліджень освіти. — К. : [ВІПОЛ],.-. Кн. 2 : Друга світова війна, 1939-1945 рр. : Коротка історія, 1995. — 191, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 180. — Імен. покажч.: с. 176-179.

ББК Т3(0)62,02

А571874-2

2688883:кх
Історія України : Курс лекцій з комплекс. методикою самост. роботи студентів для підгот. бакалаврів у вузах / Ін-т систем. досліджень освіти; [За заг. ред. В.О.Солодька]. — К.,.-. Ч. 4 : Друга світова війна – 1992 р. / [Б.П.Ковальський, Є.О.Бондарєв, Н.Ф.Гнатюк та ін.], 1995. — 199, [1] с. — Авт. зазн. на звороті тит. арк. — Бібліогр. наприкінці ст. — Бібліогр. в підрядк. прим.

ББК Т3(4УКР)0,02
+ Т3(4УКР)624,02

ISBN 5-7763-2608-7

А559235-4

2679061:кх
Трубайчук, А. Ф. Друга світова війна : Коротка історія / А.Ф. Трубайчук. — К. : Асоц. істориків «Істина» : Наук. думка, 1995. — 191, [1] с. : іл., [12] арк. фотоіл. — Імен. покажч.: с. 176-179. — Бібліогр.: с. 180.

ББК Т3(0)62,02

ISBN 5-12-004689-4

А567977

2678349:кх
Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни (1939-1945 роки) : Матеріали на допомогу студентам, які вивчають історію України / Укр. держ. ун-т хар. технологій; [Уклад. М.А.Коновалов]. — К. : УДУХТ, 1995. — 30 с.

ББК Т3(4УКР)624,02

А576345

2694718:кх
Озимчук, О. Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) на матеріалах Волині : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.01 / О.Б. Озимчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1995. — 21 с.

ББК Т3(4УКР346)

Р521840

:кх
Посредников, Д. В. Радянсько-британські політичні відносини напередодні і на початку другої світової війни (вересень 1938 – 1 січня 1942 рр.) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.03 / Д.В. Посредников; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1995. — 22 с.

ББК Т3(2)61-4
+ Т3(4ВЕЛ)61

Р520536

:кх
Ілюшин, І. І. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.03 / І.І. Ілюшин; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1995. — 24 с.

ББК Т3(4ПОЛ)62

Р520370

:кх

     

Роєнко, В. Друга світова війна : 1939-1945 роки / В. Роєнко. — К. : Рада, 1994. — 126, [1] с.

ББК Т3(0)62,02

ISBN 5-86248-248-2

А563343

2685256:кх
2669422:кх
Коваль, М. В. Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) : спроба сучас. концепт. бачення / М. В. Коваль. — К. : Ін-т історії України АН України, 1994. — 57, [1] с. — Б. тит. арк.

ББК Т3(4УКР)624,02

А562387

2668397:пф
2659934:кх
Качурівський, Р. Свинцевий епіграф : Книга пам’яті українських поетів, що загинули в роки Другої світової війни : Поезії / Р. Качурівський; [Ред. М.Дубас]. — Львів : Поклик сумління, 1994. — 104 с. — (Бібліотека альманаху «Біль»).

ББК Ш44(4УКР)(=411.1){6}*45я43

ISBN 5-84900-056-4

А565459

2676201:кх

Косик, В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів, 1993. — 658, [1] с. : 12 арк. іл.

ББК Т3(4УКР)624

ISBN 5-7707-4052-3

А559263

2658069:кх
2665245:пф
2720441:кх
2788091:кх
Косик, В. Україна і Німеччина у другій світовій війні / В. Косик; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. — Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Б. в., 1993. — 658, [1] с., [12] арк. фот. — (Українознавча бібліотека НТШ; Число 3).

ББК Т3(4УКР)624,02
+ Т3(4НІМ)63,02

ISBN 5-7707-4052-3

А577578

2701476:кх
Друга світова війна. Україна в роки Великої Вітчизняної війни : конспект лекцій / Київ. торг.-екон. ін-т; Уклад. О. А. Пиріг. — К., 1993. — 23, [1] с.

Т124232

:кх
Лисяк, О. За стрілецький звичай : Роман із часів другої світової війни / О. Лисяк. — Львів : Червона калина, 1993. — 244, [1] с. — (Історична бібліотека; Ч.8).

ББК Ш44(4УКР)(=411.1){6}*44-152

ISBN 5-7707-0698-8

А560356

2658916:кх
2666393:кх
Соловей, Д. Голгота України / Д. Соловей.— Репринт. вид. — Дрогобич : Вид. фірма «Відродження», 1993. Ч. 1 : Московсько-більшовицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною, 1993. — 287, [1] с.

ББК Т3(4УКР)61-49,02

Т3(4УКР) С60

:рк

     

Косик, В. Україна під час другої світової війни 1938-1945 / В. Косик; Пер. з фр. Осадчук Р. — К. ; Париж ; Ню Йорк ; Торонто, 1992. — 729 с. — Покаж.: с. 709-725. — Бібліогр.: с. 704-707 і в підряд. приміт.

ББК Т3(4УКР)624

Б299359

2684155:кх

     

Грімстед, П. К. Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / АН УРСР,Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту. — К., 1991. — 107 с.

А533736

2622488:кх

     

Барагура, Володимир. Воєнні переживання сірої людини : (спогади з Другої світової війни) / Володимир Барагура. — Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1991. — 147 с. : портр. — Парал. тит. арк. англ.

ББК Т3(0)62,013

1. Друга світова війна (1939–1945 рр.) - Історія

Б330094

2949174:кх
2949198:кх

     

Яшан, В. Під брунатним чоботом : Німецька окупація Станиславівщини в другій світовій війні, 1941-1944 / В. Яшан. — Торонто, 1989. — 284 с., [1] арк. портр.

ББК Т3(4УКР-4ІВА)624,02
+ Т3(4УКР)624-9(4УКР-4ІВА),02

ISBN 0-920365-48-5

Б297731

2658466:кх
2666510:кх

     

Верига, Василь. Дорогами Другої Світової війни : Леґенди про участь українців у Варшав. повстанні 1944 р. та про Укр. Дивізію «Галичина» / Канад. наук. т-во ім. Шевченка. — Торонто : Новий Шлях, 1980. — 259 с. : іл. — З колекції Копач О. — Кн. в суперобкл. — Текст укр., англ. — Бібліогр.: с. 243-257, наприкінці ст. та у підрядк. прим.

ББК Т3(4ПОЛ)62-411
+ Т3(4УКР331)624-54

1. Повстання - Історія - 1944 р.
2. Військові формування - Історія - 1944 р.

Зк Копач О.-691

2877827:кх